Zobacz również:
"Czarna magia wyceny", czyli jak zrozumieć sprawozdania finansowe Czego nie mówić podczas rozmowy z potencjalnym inwestorem? Czy wycena firmy to też wycena nieruchomości? Dlaczego nie możesz sprzedać swojej firmy? Dobra oferta sprzedaży firmy – jak ją przygotować? Dokumenty niezbędne przy sprzedaży firmy Jak kupić nieruchomość dla branży hotelarsko-gastronomicznej? Jak sprzedać firmę? Profil potencjalnego nabywcy Jak sprzedać restaurację w 90 dni? Jak stworzyć ofertę, która przyciągnie uwagę inwestorów? Jak znaleźć dobrego inwestora lub wspólnika? Jak znaleźć dobrego partnera biznesowego? Jakich błędów unikać przy sprzedaży firmy? Kupno nieruchomości komercyjnej krok po kroku Metody wyceny, czyli jak wycenić wartość swojego przedsiębiorstwa? Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Opodatkowanie przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Projekt sprzedaż firmy. Jak zacząć by skończyć z sukcesem? Projekt sprzedaż firmy. Samemu czy z doradcą? Promowanie ogłoszeń na portalu Przewodnik inwestora - jak inwestować w nieruchomości komercyjne pod wynajem? Rozważam sprzedaż firmy, co powinienem wiedzieć? Sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku Sprzedaż sklepu - jak na tym zyskać i na co uważać? Sprzedaż udziałów lub akcji w spółce kapitałowej a podatki Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela Techniki negocjacji, czyli jak przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży firmy Wybór odpowiedniego doradcy w procesie sprzedaży firmy – kluczowe kryteria i etapy współpracy
Sprzedaż firmy w formie spółki komandytowej (sp. k.) a skutki podatkowe
26 maja 2022

Sprzedaż firmy w formie spółki komandytowej (sp. k.) a skutki podatkowe

Z uwagi na to, że spółka komandytowa od 1 stycznia 2021 roku stała się podatnikiem podatku dochodowego (CIT), wiele osób prowadzących działalność w tej formie rozważa różnego rodzaju działania optymalizacji podatkowej. Przed zmianą przepisów spółka komandytowa była bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu, obecnie zaś jej dochody są podwójnie opodatkowane – raz na poziomie spółki i drugi raz na poziomie wspólników. Natomiast jak wygląda sprawa sprzedaży firmy prowadzonej w takiej formie? Jakie skutki podatkowe czekają nas przy sprzedaży spółki komandytowej? Poniżej podpowiadamy kolejne argumenty, które właściciel sp.k. powinien wziąć w swoje kalkulacje.

Sprzedaż „udziałów” w spółce komandytowej – aspekt prawny


Sprzedaż spółki komandytowej polega na sprzedaży „udziałów” w tej spółce przez wspólników. Jednak w spółce komandytowej nie występują udziały w znaczeniu takim, jak udziały w spółce z o.o., gdyż wspólnicy spółki komandytowej posiadają tzw. prawa i obowiązki w spółce komandytowej.
Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej jest możliwe, jeżeli przewiduje to umowa spółki. Brak takiego postanowienia w umowie będzie wymagał jej zmiany za zgodą wszystkich wspólników. Zmiana umowy spółki będzie wymagała jej dokonania w formie aktu notarialnego, jeżeli umowa była zawarta w tej formie.
Co do zasady sprzedaż „udziałów” w spółce komandytowej wiąże się z uzyskaniem pisemnej zgody wszystkich wspólników przez wspólnika – zbywcę. Zgoda wspólników może zostać udzielona zarówno przed zawarciem umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika, jak i po jej podpisaniu.Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika nie wymaga formy szczególnej (szczególnie aktu notarialnego). Wystarczy, że taka umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Jeżeli umowa spółki została zawarta przez Internet (S24), to również sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce może zostać dokonana w ten sposób. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wycena „udziałów” w spółce komandytowej


Ważnym krokiem jest ustalenie ceny (wartości) zbywanych praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej. Wartość ta powinna zostać ustalono rynkowo– jest to bardzo ważne w kontekście zapłaty podatku w prawidłowej wysokości. Warto zatem przed sprzedażą, dokonać profesjonalnej wyceny „udziałów” spółki komandytowej, aby posiadać adekwatną dokumentację w razie kontroli fiskusa.

Sprzedaż spółki komandytowej – skutki podatkowe dla sprzedającego (zbywcy)


Jeżeli jesteś osobą fizyczną i sprzedajesz „udziały” w spółce komandytowej, to w związku z uzyskanym przychodem trzeba będzie zapłacić podatek PIT. Wspólnicy – osoby prawne (spółki z o.o. i spółki akcyjne) zapłacą podatek CIT.
Przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej zalicza się do tzw. przychodów z tytułu praw majątkowych. Przychód ten ustala się w wysokości ustalonej w umowie sprzedaży (w cenie sprzedaży „udziałów”). Należy jednak pamiętać, że jeżeli cena sprzedaży będzie zaniżona w umowie (np. w celu zapłaty niższych podatków), organ podatkowy będzie mógł ustalić wartość „udziałów” w cenie rynkowej. Będzie się to wiązało z dopłatą podatku, zapłatą odsetek, a nawet pokryciem kosztów wyceny „udziałów” przeprowadzonej przez fiskusa.
Podstawą opodatkowania będzie dochód, co oznacza, że podatnik może pomniejszyć uzyskany przychód o koszty jego uzyskania. Przepisy nie określają żadnych szczególnych reguł w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce komandytowej. Oznacza to, że przy ustalaniu takich kosztów należy stosować zasady ogólne. Tzn. kosztem uzyskania przychodów będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie „udziałów” (koszty historyczne).
Dochód wspólnika – osoby fizycznej podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli stawką 17% lub 32% (dla nadwyżki dochodu ze wszystkich źródeł opodatkowanych skalą podatkową ponad 120 tys. zł rocznie). Dochód osoby prawnej podlega natomiast opodatkowaniu stawką 9% lub 19% CIT.

Sprzedaż spółki komandytowej – skutki podatkowe dla kupującego (nabywającego)


Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej na podstawie umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC według stawki 1% wartości rynkowej nabytych „udziałów” spółki komandytowej. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.
Istnieje jednak możliwość uniknięcia zapłaty PCC, jeżeli strony zawrą umowę odpłatnego przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, a nie umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków. Umowa odpłatnego przeniesienia ogółu praw i obowiązków, zawarta na podstawie art. 10 Kodeksu spółek handlowych, nie jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Brak PCC od odpłatnego przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładem takiej interpretacji jest pismo Dyrektora KIS z 27 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.175.2021.1.MD. oraz z 4 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.58.2021.2.MZ. Każdorazowo warto jednak rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie własnej interpretacji indywidualnej przez Dyrektora KIS, aby uzyskać ochroną prawną.

Optymalizacja podatkowa poprzez zamianę ról


Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych powodują, że „stara” i korzystna struktura spółki komandytowej, tj. komplementariusz jako osoba prawna z minimalnym poziomem udziału i zysku i osoby fizyczne jako komandytariusze, obecnie jest nieopłacalna z uwagi na podwójne opodatkowanie.
Jednak na czas funkcjonowania firmy w formie spółki komandytowej korzystne może być dokonanie tzw. zamiany ról, gdzie komplementariusz (osoba prawna z minimalnym poziomem udziałów) stanie się komandytariuszem, a osoby fizyczne staną się komplementariuszami. Wynika to z tego, że w przypadku komplementariusza podwójne opodatkowanie zysku nie występuje. Korzysta on bowiem z tzw. kredytu podatkowego od podatku obliczonego od zysku wypłaconego przez spółkę komandytową. Zatem podatek wspólnika – komplementariusza – od dywidendy można pomniejszyć o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusz w zysku spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki.
Z kolei komandytariusz – osoba prawna – skorzystać może ze zwolnienia z podatku CIT (zwolnienie dywidendowe). Warunkiem zwolnienia jest to, aby osoba prawna (np. spółka z o.o.) posiadała co najmniej 10% udziałów w spółce komandytowej.
Po drugie, komandytariusz może korzystać z tzw. kwoty wolnej. Kwota wolna stanowi 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.
Na ten moment zamiana ról w spółce komandytowej (komandytariusza na komplementariusza) nie rodzi żadnych skutków podatkowych pod warunkiem, że w związku ze zamianą nie dojdzie do dodatkowych rozliczeń (np. zwrotu wkładów).
Skutki podatkowe w przypadku sprzedaży spółki komandytowej, w której wspólnicy dokonali zamiany ról, będą takie same jak wskazane powyżej– zarówno dla zbywcy, jak i dla nabywającego. Przed sprzedażą spółki przede wszystkim należy zadbać o dokonanie profesjonalnej wyceny „udziałów”.

Przekształcenie w spółkę z o.o.


Alternatywną opcją w procesie sprzedaży spółki komandytowej jest jej przekształcenie w spółkę z o.o. Należy jednak zaznaczyć, że po 1 stycznia (ewentualnie po 1 maja 2021 r.) nie będzie to podatkowo neutralne dla wspólników.
Jak wskazują organy podatkowe, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie jest neutralne podatkowo dla wspólników, gdyż po objęciu spółki komandytowej podatkiem CIT przekazanie środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym na kapitał zakładowy spółki z o.o. spowoduje powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych u wspólników (tak wskazał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1074.2020.1.RR).

Podsumowując, z uwagi na utratę atrakcyjności podatkowej spółki komandytowej po 1 stycznia 2021 r., nie jest atrakcyjne ani prowadzenie biznesu w tej formie ani też sprzedaż samej firmy. Optymalizując jednocześnie oba aspekty, możemy rozważyć zamianę ról w spółce komandytowej lub jej przekształcenie w spółkę z o.o.


Jeżeli szukasz rzetelnej i kompetentnej pomocy, i potrzebujesz wsparcia w temacie doradztwa biznesowego, możesz zwrócić się do nas. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę doradców, którzy pomogą Ci na każdym etapie procesu sprzedaży-kupna firmy. Więcej informacji oraz zakres naszych usług znajdziesz tutaj.
Autor: Aleksandra Trocińska, doradca podatkowy
globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków