Zasady ogólne

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem), zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę (zwaną dalej Operatorem):

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków, Polska
NIP: 6751464387
REGON: 122434445
KRS: 0000400515
Tel.: +48 12 200 21 91
Email: biuro@sprzedambiznes.pl

w zakresie niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) a wobec użytkowników korzystających z tego Serwisu (zwanych dalej Użytkownikami).

Usługi realizowane są za pośrednictwem przedmiotowego Serwisu, będącego własnością Operatora.

Serwis świadczy bezpłatne i odpłatne usługi w formie:

 • Publikacji i dostępu do ofert; sprzedaży firm, sprzedaży nieruchomości komercyjnych, inwestycji, franczyzy i pomocy transakcyjnej.
 • Dostępu do zasobów Serwisu w postaci artykułów informacyjnych i narzędzi.
 • Usług doradczych, indywidualnie uzgadnianych z Użytkownikiem.
 • Innych usług, w tym usług przedstawionych w cenniku.

Wszelkie oferty zawarte w Serwisie pełnią jedynie funkcję informacyjną. Oferty nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez pisemnej zgody Operatora, przy czym wyjątek stanowią adresy URL dotyczące tych ofert. Serwis jest przeznaczony do użytku dla właścicieli firm, nieruchomości komercyjnych oraz osób upoważnionych do publikacji oferty w imieniu właściciela, w tym także brokerów i innych doradców.

Serwis oferuje możliwość swobodnego przeglądania ofert oraz umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy właścicielem oferty, a osobą zainteresowaną ofertą.

Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i jest wiążący w stosunku do wszystkich interfejsów i wersji językowych Serwisu, jak i również domen, z których Serwis jest dostępny. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację warunków Regulaminu lub skorzystanie z dowolnej usługi oferowanej przez Serwis.

Użytkownicy

Celem skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu niezbędna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Na tym etapie kluczowe jest podanie podstawowych danych osobowych, w tym aktualnego adresu skrzynki mailowej. Przekazane dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Kwestie ochrony danych zostały opisane w polityce prywatności Serwisu. Rejestracja Użytkownika jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu i połączonej z nim Polityki Prywatności.

Wypełnienie dowolnego formularza w Serwisie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że podane informacje są zgodne z prawdą, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz mogą zostać wykorzystane celem nawiązania kontaktu biznesowego.

Użytkownik ma prawo do aktualizacji oferty. W przypadku, kiedy oferta została umieszczona nieodpłatnie, jej edycja może zostać ograniczona. Użytkownik jest również zobowiązany do samodzielnego usunięcia oferty nieaktualnej.

Zabroniony jest kontakt z Użytkownikiem, jeśli nie będzie on wynikał z rzeczywistego zainteresowania ofertą, przykładowo będzie dotyczył działań marketingowych.

Konto Użytkownika może zostać usunięte poprzez wysłanie wiadomości z takowym żądaniem na adres poczty elektronicznej Operatora lub poprzez automatyczną akcję w Serwisie. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 7 dni od przyjęcia takowego zgłoszenia. Z chwilą usunięcia konta, umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostanie zakończona, jednocześnie z Serwisu zostaną usunięte wszystkie treści wprowadzone przez tego Użytkownika.

Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem wyjaśnienia określonych kwestii i pomocy przy napotkanych problemach technicznych.

Wymogi dotyczące treści

Konstrukcja i treść ofert nie powinna być przypadkowa. Muszą one spełniać poniższe wymagania:

 • Oferty zamieszczane na Serwisie powinny być unikatowe, oznacza to, że ta sama treść nie powinna występować w innych serwisach internetowych.
 • Treść ofert i wypisane w nich wszelkie informacje powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie danych kontaktowych w treści oferty zamiast w dedykowanej sekcji, gdzie w przypadku znalezienia takich informacji dane te będą usuwane.
 • Tytuły ofert powinny być krótkie i klarowne, zgodne z zasadami poprawnej pisowni.
 • Oferty nie powinny zawierać treści o charakterze subiektywnym, gdyż ocena jakości i atrakcyjności oferty zależy jedynie od osoby zainteresowanej.
 • Zabronione jest stosowanie kolokwializmów, a także innych nieetycznych lub wulgarnych słów mogących urazić potencjalnego Użytkownika Serwisu.
 • Oferty powinny być skonstruowane w sposób profesjonalny, jednoznacznie i klarownie przedstawiać przedmiot oferty.

Operator ma prawo do dokonania edycji i zmian oferty Użytkownika, jeśli w jego opinii taka edycja i zmiana poprawi jej poziom lub jeśli oferta negatywnie wpływa na jakość i wizerunek Serwisu. Ponadto Operator jest uprawniony do usunięcia oferty jeśli jest ona powielona w Serwisie lub niezgodna z Regulaminem.

Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem weryfikacji autentyczności i aktualności wprowadzonych treści.

Odpowiedzialność

Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jego użyciem. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu jedynie na własne ryzyko i koszt. Operator nie przeprowadza audytu ani kontroli zewnętrznych podmiotów zamieszczających oferty, materiały i informacje lub reklamy w Serwisie, jak i nie sprawdza zgodności wskazanych treści ze stanem rzeczywistym.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia i inne straty powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni lub będące konsekwencją działania bądź zaniechania działania Użytkowników w oparciu o jakiekolwiek informacje, opinie lub porady zawarte w Serwisie. Oferty zamieszczane w Serwisie nie są prawnie wiążące a stanowią jedynie zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji w sprawie przedmiotu oferty.

Operator nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania danych kontaktowych do publicznej wiadomości użytkowników Serwisu.

W ramach ofert mogą się znaleźć adresy URL prowadzące do zewnętrznych stron internetowych. Operator nie podnosi odpowiedzialności co do treści zamieszczanych na przedstawionych stronach oraz negatywnych skutków korzystania z tych adresów. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do omawianych stron internetowych.

Płatności

Korzystanie z wybranych usług Serwisu jest płatne. Aktualne ceny dostępne są w cenniku, a kwoty nie podlegają zwrotowi, wyjątkiem od tego jest postępowanie reklamacyjne. Operator ma prawo do zmiany cen w zależności od bieżącej oferty usług.

W ramach miesięcznej opłaty Użytkownik może wykupić subskrypcję i otrzymać dostęp do wybranej usługi (lub zestawu usług). Subskrypcja miesięczna rozpoczyna się w momencie przetworzenia początkowej płatności i jest odnawiana co miesiąc, aż do momentu gdy Użytkownik jej nie anuluje. Użytkownik upoważnia Serwis do zapisania metody płatności oraz do automatycznego pobierania opłat za subskrypcję za kolejne okresy rozliczeniowe. Metoda płatności oznacza aktualną, poprawną i akceptowalną metodę płatności, którą można zmienić w dowolnym momencie w ramach Konta Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, za pomocą Konta Użytkownika lub kontaktując się z Serwisem, przy czym dotychczasowe opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego.

Rozliczenia transakcji realizowane są za pomocą pośrednika płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań specjalizującego się w płatnościach dla sektora e-commerce na rynku polskim i międzynarodowym. Płatności można dokonać kartą kredytową, e-przelewem oraz przelewem tradycyjnym.

Działania zabronione

Zabrania się:

 1. Wykorzystywania Serwisu do działań, które naruszają powszechne przepisy prawa.
 2. Kontaktowania się z Użytkownikami celem oferowania usług pośrednictwa lub doradztwa.
 3. Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej za pomocą Serwisu, bez wcześniejszej zgody Operatora.
 4. Publikowania ofert dotyczących podmiotu lub działalności łamiącej prawo.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu. W szczególności Użytkownik może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora lub innych Użytkowników Serwisu.

Naruszenia Regulaminu w kontekście działań zabronionych są bezpośrednim działaniem na szkodę Serwisu i Operatora. Operator nałoży na Użytkownika podejmującego działania zabronione opłatę w kwocie 1000 zł netto za każde takie naruszenie.

Reklamacje

Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje są przyjmowane pod adresem siedziby Operatora i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku zgłoszonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili jego publikacji w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu celem uaktualnienia zasad stosowanych przez Serwis, bądź celem dostosowania go do aktualnie obowiązującego prawa.

Wszelkie zmiany będą łatwo dostępne i podawane do publicznej wiadomości za pomocą samego Serwisu.

Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem są regulowane prawem właściwym dla siedziby Operatora Serwisu.

Aktualizacja: 24.03.2020 r.
globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków