Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę:

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków, Polska
NIP: 6751464387
REGON: 122434445
KRS: 0000400515
Tel.: +48 12 200 21 91
Email: biuro@sprzedambiznes.pl

zwaną dalej Operatorem, który jest prawnie chroniony.

Usługi realizowane są za pośrednictwem przedmiotowego Serwisu internetowego, będącego własnością Operatora.

Serwis świadczy odpłatne usługi w formie:

  • publikacji ofert; sprzedaży firm, sprzedaży nieruchomości komercyjnych, inwestycji, franczyzy i pomocy transakcyjnej,
  • dostępu do zasobów Serwisu w postaci artykułów informacyjnych,
  • innych usług przedstawionych w cenniku.

Wszelkie oferty zawarte w Serwisie pełnią jedynie funkcję informacyjną, oferty zmodyfikowane przez Administratora Serwisu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez pisemnej zgody Operatora. Serwis jest przeznaczony do użytku dla właścicieli firm, nieruchomości komercyjnych oraz osób upoważnionych do publikacji oferty w imieniu właściciela, w tym także brokerów i innych doradców.

Serwis oferuje możliwość swobodnego przeglądania ofert oraz umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy właścicielem oferty, a osobą zainteresowaną ofertą.

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i jest wiążący w stosunku do wszystkich interfejsów i wersji językowych Serwisu, jak i również domen, z których Serwis jest dostępny. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację warunków regulaminu lub skorzystanie z dowolnych usług oferowanych przez Serwis.

Użytkownicy

Celem dodania oferty niezbędna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Na tym etapie kluczowe jest podanie podstawowych danych osobowych, w tym aktualnego adresu skrzynki pocztowej. Przekazane dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kwestie ochrony danych zostały opisane w Polityce Prywatności Serwisu. Rejestracja Użytkownika jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu i połączonej z nim Polityki Prywatności.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z oświadczeniem woli, że dane informacje są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione celem nawiązania kontaktu biznesowego.

Użytkownik ma prawo do aktualizacji oferty. W przypadku, kiedy oferta została umieszczona nieodpłatnie, jej edycja może zostać ograniczona. Użytkownik jest również zobowiązany do samodzielnego usunięcia oferty nieaktualnej.

Zabroniony jest kontakt z Użytkownikiem, jeśli nie będzie on wynikał z rzeczywistego zainteresowania ofertą, przykładowo będzie dotyczył działań marketingowych. Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem wyjaśnienia określonych kwestii i pomocy przy napotkanych problemach technicznych.

Konto Użytkownika może zostać usunięte poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Operatora z żądaniem takiej akcji. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu, który został podany przy rejestracji. Z chwilą usunięcia konta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostanie zakończona, jednocześnie z Serwisu zostaną usunięte wszystkie treści wprowadzone przez daną osobę.

Wymogi dotyczące treści

Konstrukcja i treść ofert nie powinna być przypadkowa. Muszą one spełniać poniższe wymagania:

  • oferty zamieszczane na Serwisie powinny być unikatowe, oznacza to, że ta sama treść nie powinna występować w innych serwisach internetowych,
  • treść ofert i wypisane w nich wszelkie informacje powinny się zgadzać ze stanem faktycznym,
  • niedozwolone jest zamieszczanie danych kontaktowych w treści oferty zamiast w dedykowanej sekcji, w przypadku znalezienia takich informacji dane te będą usuwane,
  • tytuł oferty powinien być krótki i klarowny, zgodny z zasadami poprawnej pisowni,
  • oferty nie mogą zawierać treści o charakterze subiektywnym, gdyż ocena jakości i atrakcyjności oferty zależy jedynie od osoby zainteresowanej,
  • zabronione jest stosowanie kolokwializmów, a także innych nieetycznych i wulgarnych słów mogących urazić potencjalnego Użytkownika Serwisu,
  • oferta powinna być skonstruowana w sposób profesjonalny, jednoznacznie i klarownie przedstawiać przedmiot oferty.

Operator ma prawo do dokonania edycji i zmian oferty Użytkownika, jeśli w jego opinii taka edycja i zmiana poprawi jej poziom lub jeśli oferta negatywnie wpływa na jakość i wizerunek Serwisu. Ponadto Operator jest uprawniony do usunięcia oferty jeśli jest ona powielona na Serwisie lub niezgodna z niniejszym Regulaminem.

Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem weryfikacji autentyczności i aktualności wprowadzonych treści.

Odpowiedzialność

Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jego użyciem. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu jedynie na własne ryzyko i koszt. Operator nie przeprowadza audytu ani kontroli zewnętrznych podmiotów zamieszczających oferty, materiały i informacje, reklamy na Serwisie, jak i nie sprawdza wskazanych treści ze stanem rzeczywistym.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia i inne straty powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni lub będące konsekwencją działania bądź zaniechania działania Użytkowników w oparciu o jakiekolwiek informacje, opinie lub porady zawarte w Serwisie. Oferty zamieszczane w Serwisie nie są prawnie wiążące a stanowią jedynie zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji w sprawie przedmiotu oferty.

Operator nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania danych kontaktowych do publicznej wiadomości użytkowników Serwisu.

W ramach ofert mogą się znaleźć linki do zewnętrznych stron internetowych. Operator nie podnosi odpowiedzialności co do treści zamieszczanych na przedstawionych stronach oraz negatywnych skutków korzystania z tych linków. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do omawianych stron.

Płatności

Korzystanie z wybranych usług Serwisu jest płatne. Aktualne ceny dostępne są w cenniku, a kwoty nie podlegają zwrotowi, wyjątkiem od tego jest postępowanie reklamacyjne. Operator ma prawo do zmiany cen w zależności od bieżącej oferty usług.

Rozliczenia transakcji realizowane są za pomocą pośrednika płatności DotPay S.A. specjalizującego się w płatnościach dla sektora e-commerce na rynku polskim i międzynarodowym. Płatności można dokonać kartą kredytową, e-przelewem oraz przelewem tradycyjnym.

Reklamacje

Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje są przyjmowane pod adresem siedziby Operatora i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku zgłoszonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje w terminie 14 dni od chwili jego publikacji w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu celem uaktualnienia zasad stosowanych przez Serwis bądź celem dostosowania go do aktualnie obowiązującego prawa.

Wszelkie zmiany będą łatwo dostępne i podawane do publicznej wiadomości za pomocą samego Serwisu.

Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem są regulowane prawem właściwym dla siedziby Operatora Serwisu.

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Ostatnie wpisy
Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków