Syndyk sprzeda nieruchomość w Poznaniu  • Cena sprzedaży: 186 400 zł
  • Dodatkowe opłaty: –/mies.
  • Powierzchnia:
  • Pomieszczenia:
  • Kondygnacje:

Opis oferty

Syndyk masy Pawła Urbaniaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o obszarze 679 m2 wraz z prawem własności położnych na niej budynków, położonej w Poznaniu przy ul. Wituchowskiej 31, obręb: 0022 Krzyżowniki, arkusz mapy nr 28, dz. nr 1/57, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00056974/9, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 186.400,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta 00/100 złotych) netto.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 27 marca 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 09 czerwca 2020 roku do godz. 14.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Paweł Urbaniak”.

3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 95 1090 2590 0000 0001 3441 6691.

4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.

5. Szczegółowe warunki sprzedaży i jej przedmiotu określa Regulamin Sprzedaży.

6. Z Operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę drogą mailową.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków