Zabytkowy kompleks usługowo-mieszkaniowy z XVII w. Restauracja, gastronomia, catering, imprezy • Cena: 3 900 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2000
 • Liczba pracowników: 12
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Zabytkowy kompleks usługowo-mieszkaniowy z XVII wieku w Gliwicach - Stare Gliwice.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni około 3000 m2
Zabudowa:
Budynek restauracyjny
Budynek z XVII wieku wpisany do rejestru zabytków. Zakupiony od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w zdewastowanym stanie w 1996 roku i pieczołowicie wyremontowany z zachowaniem wszystkich charakterystycznych elementów dla wcześniejszej funkcji - spichlerza. Remont zakończony w 2000 roku z nadaniem nowej funkcji gastronomicznej.
Budynek składa się z czterech kondygnacji po ok. 110 m2 każda:
- parter: sala restauracyjna, bar, kominek,
- I i II piętro sale restauracyjne
- III piętro kuchnia, pomieszczenia socjalne
Dodatkowo:
- ogródek letni (200 m2): meble i parasole ogrodowe, pomieszczenie gospodarcze (5 m2)
- parking dla klientów (1000 m2): utwardzony, częściowo ogrodzony, zainstalowany drenaż
Budynek zbudowany w całości z kamienia i cegły. Grubość murów ok. 1 m. Okna drewniane. Dachówka ceramiczna, glazurowana, komin, wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciągowa, winda transportowa na elewacji budynku, dwie windy do obsługi sal.
Podłogi: parter terakota, I i II piętro deski, kuchnia PVC.
Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gaz ziemny, internet, monitoring, alarm, ogrzewanie miejskie (parter podłogowe, I, II i III piętro grzejniki ścienne).
Restauracja funkcjonuje od września 2000 roku. Stałe grono Klientów biznesowych ze względu na bliskość strefy ekonomicznej, jak i osób prywatnych. Na co dzień restauracja funkcjonuje a la carte z tradycyjną kuchnią włoską, a w weekendy organizowane są imprezy okolicznościowe oraz cateringi (wyposażenie niezbędnego sprzętu na stanie).
Restauracja w pełni wyposażona, działająca, dobrze prosperująca, dochodowa, z pełną obsadą personelu. Nie wskazana jakakolwiek inwestycja początkowa.
Istnieje możliwość wprowadzenia nowych właścicieli w szczegóły biznesu gastronomicznego oraz tymczasowa pomoc w funkcjonowaniu lokalu. Możliwość przejęcia całego, doświadczonego personelu oraz bazy klientów restauracji wraz z zapełnionym kalendarzem imprez.
Dom wolnostojący
W 2000 roku przeprowadzony gruntowny remont z wydzieleniem dwóch odrębnych apartamentów. Budynek składa się z parteru oraz użytkowego poddasza:
- parter: hal, szafa, wejścia do mieszkań
- mieszkanie parter (80 m2): ściany kamień, drewniane stropy, okna drewniane,
dwie sypialnie, hol, kuchnia z jadalnią, łazienka
- mieszkanie I piętro: hol, łazienka, dwie sypialnie, salon z kuchnia?, taras
W całości zbudowany z kamienia i cegły. Grubość muru ok. 1 m. Dachówka ceramiczna, okna drewniane, dwa kominy (nieużywane),
podłogi: parter terakota, I piętro deski, wykładzina dywanowa, panele. Instalacje: elektryczna, woda, kanalizacja, internat, alarm, automatyczna brama Ogrzewanie miejskie: parter podłogowe, I piętro grzejniki ścienne.
Dom jest obecnie wynajęty dwóm rodzina?. Istnieje możliwość kontynuowania najmu, bądź zakończenia wcześniejszego.
Dom można zmodyfikować łącząc dwa niezależne mieszkania w jedną całość.
Dom w całości ogrodzony dwumetrowym murem z cegły.
Wyposażenie oferowane w cenie: do uzgodnienia.
Dostępne media: woda, prąd, kanalizacja, gaz.
Podana cena jest ceną brutto.

ANGIELSKI

The historic complex service and housing of the seventeenth century in Gliwice - Old Gliwice.
The sale is a land property built with an area of ​​about 3,000 m2
Building:
The building restaurant
The building of the seventeenth century, entered in the register of monuments. Purchased from the State Treasury Agricultural Agency in dilapidated condition in 1996 and carefully renovated while retaining all the characteristic elements for an earlier function - storehouse. Renovation completed in 2000 with granting new feature gastronomy.
The building consists of four floors after approx. 100 m2 each:
- Ground Floor: dining room, bar, fireplace,
- First and second floor dining rooms
- Third floor kitchen, social rooms
In addition:
- Outdoor seating area (200 m2), garden furniture and umbrellas, utility room (5 m2)
- Parking for customers (1000 m2): hardened, partially fenced, installed drainage
The building built entirely of stone and brick. The thickness of the walls approx. 1 m. The wooden windows. Ceramic tile, glazed, chimney, ventilation intake - exhaust, lift transport on the facade of the building, two elevators to handle the rooms.
Floors: terracotta floor, and second floor boards, kitchen PVC.
Installations: water, sewage, electricity, natural gas, internet, video surveillance, alarm, district heating (ground floor, I, II and III floor wall heaters).
The restaurant has been operating since September 2000. Fixed a bunch of business customers due to the proximity of the economic zone and individuals. Casual restaurant operates a la carte menu of traditional Italian cuisine, and weekends are special events and catering service (supplied the necessary equipment in stock).
The restaurant is fully equipped, functioning, prosperous, profitable, with a full cast of staff. Not indicated any initial investment.
We can enter the new owners in the gastronomy business details, and temporary help in the functioning of the premises. Possibility of taking over the whole, experienced staff and client base restaurant with a crowded calendar of events.
a detached house
In 2000, carried out a major overhaul of the separation of two apartments. The building consists of ground floor and attic utility:
- Ground floor: hall, wardrobe, entrances to apartments
- Apartment ground floor (80 m2): stone walls, wooden ceilings, wooden windows,
two bedrooms, hall, kitchen with dining area, bathroom
- Apartment floor: hall, bathroom, two bedrooms, a living room with kitchen ?, terrace
Entirely built of stone and brick. The thickness of approx. 1 m. Ceramic tile, wooden windows and two chimneys (unused)
Floor: ground floor tile, floor boards, carpet, laminate. Installations: electricity, water, sewerage, boarding, alarm, automatic gate Heating City: ground floor, first floor wall heaters.
The house is currently rented. There is the option to continue the lease or early termination.
The house can be modified by combining two independent apartments together.
House entirely fenced-meter brick wall.
Facilities offered at a price: to be negotiated.
Available utilities: water, electricity, sewer, gas.
The price indicated is gross.

Niemiecki:

Das historische komplexen Service und Gehäuse des siebzehnten Jahrhunderts in Gliwice - Alte Gliwice.
Der Verkauf ist ein Grundbesitz mit einer Fläche von etwa 3.000 m2 gebaut
Gebäude:
Das Gebäude Restaurant
Das Gebäude aus dem siebzehnten Jahrhundert, eingetragen in das Register der Denkmäler. Aus der Staatskasse Landwirtschaftliche Agentur im Jahr 1996 gekauft in desolatem Zustand und sorgfältig renoviert, unter Beibehaltung aller charakteristischen Elemente für eine frühere Funktion - Lagerhaus. Renovierung im Jahr 2000 mit der Gewährung neues Feature Gastronomie abgeschlossen.
Das Gebäude besteht aus vier Ebenen nach ca. 100 m2 je:
- Erdgeschoss: Esszimmer, Bar, Kamin,
- Erste und zweite Etage Speiseräume
- Dritter Stock Küche, Sozialräume
Außerdem:
- Außen-Sitzbereich (200 m2), Gartenmöbel und Sonnenschirme, Hauswirtschaftsraum (5 m2)
- Parkplatz für die Kunden (1000 m2): gehärtet, teilweise eingezäunt, installiert Entwässerungs
Das Gebäude aus Stein und Ziegel gebaut. Die Dicke der Wände ca. 1 m. Die Holzfenster. Fliesen, glasiert, Kamin, Lüftungseinlass - Auspuff, Lifttransport auf der Fassade des Gebäudes, zwei Aufzüge, die Zimmer zu behandeln.
Boden: Terrakotta-Boden und zweiten Bodenplatten, Küche PVC.
Installationen: Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Internet, Video-Überwachung, Alarm, Fernwärme (Erdgeschoss, I, II und III Bodenwandheizungen).
Das Restaurant funktioniert seit September 2000. Es wurde ein Bündel von Geschäftskunden aufgrund der Nähe der Wirtschaftszone und Einzelpersonen. Legeres Restaurant betreibt eine Speisekarte der traditionellen italienischen Küche, und Wochenenden sind besondere Veranstaltungen und Catering-Service (auf Lager versorgt die notwendige Ausrüstung).
Das Restaurant ist voll ausgestattet, funktionierende, wohlhabend, profitable, mit einer Besetzung von Mitarbeitern. Nicht gezeigt keine Anfangsinvestitionen.
Wir können die neuen Besitzer in der Gastronomie Details einzugeben, und Aushilfen in der Funktionsweise der Räumlichkeiten. Möglichkeit der Übernahme des gesamten, erfahrenen Mitarbeitern und Kundenbasis Restaurant mit einer überfüllten Veranstaltungskalender.
ein freistehendes Haus
Im Jahr 2000 führte eine Generalüberholung der Trennung von zwei Wohnungen. Das Gebäude besteht aus Erdgeschoss und Dachboden-Dienstprogramm:
- Erdgeschoss: Flur, Garderobe, Zugänge zu Wohnungen
- Apartment im Erdgeschoss (80 m2): Steinmauern, Holzdecken, Holzfenster,
zwei Schlafzimmer, Flur, Küche mit Essbereich, Badezimmer
- Apartment Erdgeschoss: Diele, Bad, zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche, Terrasse?
Ganz aus Stein und Backstein gebaut. Die Dicke von ca. 1 m. Fliesen, Holzfenster und zwei Schornsteine ​​(unbenutzt)
Stock: Erdgeschoss Fliesen, Bodenplatten, Teppich, Laminat. Installationen: Strom, Wasser, Kanalisation, Internat, Alarmanlage, automatisches Tor Heizung Stadt: Erdgeschoss, erster Stock Wandheizungen.
Das Haus ist derzeit vermietet. Es besteht die Möglichkeit, das Leasingverhältnis oder vorzeitige Beendigung fortzusetzen.
Das Haus kann durch die Kombination von zwei unabhängigen Wohnungen zusammen geändert werden.
Haus komplett eingezäunt-Meter-Mauer.
Einrichtungen zu einem Preis angeboten: ausgehandelt werden.
Verfügbare Anschlüsse: Wasser, Strom, Kanalisation, Gas.
Der angezeigte Preis ist brutto.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków