Syndyk sprzeda 50 udziałów w spółce z o.o. • Cena: 2 500 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2019
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy
  • ▪ Pakiet większościowy
  • ▪ Pakiet mniejszościowy

Opis oferty

1. Syndyk Masy Upadłości "SKYLARK" Skowronek Janusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w upadłości sprzeda z wolnej ręki 50 udziałów w spółce EUROTEC PRO sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod: 35-105), przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16 (KRS: 0000808963, REGON: [dane ukryte], NIP: 8133825382) za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.
2. Udziały można nabyć w ramach konkursu ofert wyłącznie w oparciu o Regulamin sprzedaży z wolnej ręki udziałów, który dostępny jest u Syndyka.
3. Istnieje możliwość sprzedaży także całej spółki, tj. wszystkich udziałów w niej: zarówno Udziałów Upadłego, jak i udziałów posiadanych przez drugiego wspólnika. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Syndykiem, celem ustalenia terminu i miejsca negocjacji, przy czym sprzedaż Udziałów Upadłego odbywać się będzie na zasadach Regulaminu.
4. Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2021 r. drogą mailową (na adres wskazany w tym ogłoszeniu) lub osobiście/drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno (liczy się data wpływu oferty).
5. Oferta powinna zawierać:
- pełne dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę oferenta, dokładny adres, nr PESEL/NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis,
- proponowaną cenę nabycia (co najmniej cenę minimalną z danego ogłoszenia),
- dołączone wszelkie zgody i zezwolenia, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i bezwarunkowej akceptacji jego postanowień,
- potwierdzenie wpłacenia wadium,
- oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 12.00.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości - Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Skylark Janusz Skowronek - Udziały” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.
Wadium musi wpłynąć na konto Syndyka najpóźniej w dniu 24 grudnia 2021 r.
8. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą najwyższą cenę zakupu, Syndyk przeprowadzi licytację.
9. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
W przypadku pytań, czy wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, na adresy wskazane w niniejszym ogłoszeniu.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków