Syndyk masy upadłości PRIB POZNAŃ Sp.z o.o. sprzeda nieruchomość  • Cena sprzedaży: 10 608 000 zł
  • Dodatkowe opłaty: –/mies.
  • Powierzchnia: 56031,00 m2
  • Pomieszczenia:
  • Kondygnacje:

Opis oferty

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze 5,6031 ha, zabudowanej budynkami komercyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w Poznaniu przy (uprzednio) ul. Dziadoszańskiej 10, obecnie: ul. Zwierzchowskiego 19, obręb: 0006 Żegrze, dz. nr 1/13, 3/11, 3/14, 11/25, 10/14 i 5/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00111418/5, za cenę wywołania nie niższą niż 10.608.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiem tysięcy 00/100 złotych) netto.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 20 stycznia 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego. Co do przedmiotu sprzedaży zawarta została Umowa dzierżawy z dnia 28 września 2017 r.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 roku do godz. 12.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż PRIB”.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 2734 0000 0001 1595 9968.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży.
6. Z Operatem szacunkowym, Umową dzierżawy oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków