Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo Laccery S.A. - www.laccery.com • Cena: 3 880 335 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Warunki sprzedaży w ramach I postępowania z wolnej przedsiębiorstwa upadłej spółki LACCERY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości, ul. Stroma 2 59-500 Złotoryja jako całości, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 k.c.) z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kasie przedsiębiorstwa jak również praw i roszczeń przysługujących upadłemu

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 02 października 2023 r. sygn. akt LE1L/GUp/3/2023 Syndyk masy upadłości LACCERY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości, ul. Stroma 2 59-500 Złotoryja ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki LACCERY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości, ul. Stroma 2 59-500 Złotoryja jako całości, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 k.c.) z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kasie przedsiębiorstwa jak również praw i roszczeń przysługujących upadłemu
1). Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki, w ofercie publicznej.
2). Sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie niższą niż 3.880.335,00 zł. Podana cena jest ceną netto. Sprzedaż nie podlega przepisom ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570 t.j.) na podstawie art. 6 ust 1 tejże.
3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy – z zastrzeżeniem pkt 17 niniejszych warunków postępowania.
4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania – do czasu rozstrzygnięcia ewentualnej aukcji, o której mowa w pkt. 17 niniejszych warunków postępowania.
5). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 13 lutego 2024 r.
w wysokości 388.033,50 zł.
Oznaczenie rachunku: ACCERY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości, ul. Stroma 2 59-500 Złotoryja
numer rachunku: 58 1090 2590 0000 [dane ukryte]). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone terminie 14 dni roboczych od zatwierdzenia oferty.
7). Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.
8). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący.
9). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
10). Warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą.
11). Oferta winna zawierać:
a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,
b). oryginał lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
c). oryginał lub kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d). oryginał lub kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadzie art. 558 k.c.,
h). zgodę lub promesę zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie przedmiotu sprzedaży w przypadku oferenta spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej,
i). potwierdzenie wpłaty wadium
12). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
13). Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży.
14). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż LACCERY S.A. – nie otwierać" winny wpłynąć do dnia 13 lutego 2024 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.
15). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 r, godz. 10:00 w obecności wszystkich zainteresowanych. Rozpoznanie ofert odbędzie się w miejscu wykonywania działalności przedsiębiorstwa – Legnica, ul. Poznańska 44.
16). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.
17). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 15 lutego 2024 r., godz. 11:00 w miejscu wykonywania działalności przedsiębiorstwa – Legnica, ul. Poznańska 44 z tym, że:
a. do udziału w aukcji zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty; przez które rozumie się te, w których oferowana cena sprzedaży różni się nie więcej niż o 1% ceny minimalnej określonej zgodnie z pkt 2, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych,
b. postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1.000,00 zł netto.
c. cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie,
18). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk, wybór wymaga zatwierdzenia Sędziego – Komisarza.
19). Cena winna zostać zapłacona najpóźniej w chwili zawarcia umowy – przed jej zawarciem.
20). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.
21). Zastrzega się Syndykowi prawo odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
Wszelkich informacji dotyczących warunków zbycia udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn lub Pełnomocnik Syndyka Jakub Sitkiewicz.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Ogłoszona upadłość.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków