Syndyk masy upadłości PRIB POZNAŃ Sp.z o.o. nieruchomość • Cena: 21 216 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy: Ukryty
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze 5,6031 ha, zabudowanej budynkami komercyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w Poznaniu przy (uprzednio) ul. Dziadoszańskiej 10, obecnie: ul. Zwierzchowskiego 19, obręb: 0006 Żegrze, dz. nr 1/13, 3/11, 3/14, 11/25, 10/14 i 5/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00111418/5, za cenę wywołania nie niższą niż 21 216 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście szesnaście tysięcy 00/100 złotych) netto.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 20 stycznia 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego. Co do przedmiotu sprzedaży zawarta została Umowa dzierżawy z dnia 28 września 2017 r.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku do godz. 12.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż PRIB”.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny netto wywołania, na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 2734 0000 0001 1595 9968.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży.
6. Z Operatem szacunkowym, Umową dzierżawy oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 14.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 61 8411 265).Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

sprzedaż majątku masy upadłości przedsiębiorstwa

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków