Spółki z branży spedycyjnej działającej na rynku europejskim • Cena: 20 000 000 zł
 • Przychody: 96 700 000 zł
 • Dochody: 1 800 000 zł
 • Rok założenia: 2009
 • Liczba pracowników: 45
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Niniejszym przedstawiamy ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki z branży spedycyjnej, z siedzibą w Polsce, ale działającej zarówno na rynku polskim jak i europejskim. Sprzedaż dotyczy całego przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym majątku (posiadana nieruchomość, baza magazynowa i transportowa) i marki, wraz z całym know-how, strukturami sprzedaży, kadrą menedżerską i pracowniczą, a także całą wartością dodaną przedsiębiorstwa, w postaci kilkudziesięcioletniej obecności na rynku, doświadczenia w branży, oraz szerokiej i stabilnej sieci klientów w Polsce i zagranicą (ponad 1.400 klientów).

W 2022 r. firma uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 97 mln zł, i uzyskała zysk EBITDA w wysokości 2,5 mln zł. Spółka realizuje głównie działalność spedycyjną (92% przychodów), ale również w niewielkim stopniu prowadzi działalność magazynową i w branży transportowej (w oparciu o posiadaną samochodową flotę 8 ciężarówek), tak aby – dzięki temu – brand firmy był cały czas widoczny na zewnątrz i w ten sposób dodatkowo istniał w świadomości klientów. Co istotne, spółka notuje wysoką i rosnącą marżę na zleceniach spedycyjnych (obecnie średnio 270 euro wobec 157 euro rok wcześniej).

Silna marka, szeroki i stały wachlarz klientów i firm współpracujących gwarantujący trwałość przychodów i dochodów, a także stabilna i doświadczona kadra wpływają na mocną pozycję firmy i jej silne fundamenty ekonomiczno- organizacyjne. Dodatkowo towarzyszy temu fakt działania na własnym majątku, w tym własnej bazie transportowej i magazynowej. W ramach majątku spółki znajdzie się również nieruchomość, na której prowadzona jest działalność, tj. budynek biurowy z powierzchnią magazynową. Nieruchomość ma pow. 3000 m2, a budynek jest 2-kondygnacyjny o pow. zabudowy 1116 m2 (pow. użytkowa 1237 m2). Wartość nieruchomości wg wyceny z 21.03.2023 wynosi 5.252.000 zł.

Elastyczny sposób wynagradzania pracowników ściśle powiązany z wynikami firmy służy nie tylko lepszej efektywności funkcjonowania spółki, ale też w sposób bardzo silny wiąże z nią pracowników, co oznacza, że nowy właściciel ma zapewnione dalsze stabilne zatrudnienie doświadczonej kadry.

W zakresie obszaru finansów spółkę cechuje wysoka dochodowość działalności, której towarzyszą rosnące przychody. Co również istotne, równowaga finansowa jest stale utrzymywana dzięki m.in. szybkiej rotacji należności handlowych (które dodatkowo w 100% są ubezpieczone np. w Coface), a firmę charakteryzuje brak drogiego w obecnych czasach zadłużenia o charakterze kredytowym czy pożyczkowym.

Firma funkcjonuje na rynku od 2009 r. a zatrudnienie wynosi 45 osób, z czego większość to osoby w pionie spedycji.

W 2022 r. w obszarze spedycji obsłużono ponad 1400 klientów w Polsce i Europie.
Najważniejsze parametry finansowe przedsiębiorstwa wg stanu na 2022 r.:
- Przychody netto 96,7M PLN
- Wynik EBITDA 2,5M PLN
- Wynik brutto 1,8M PLN
- Aktywa 24,7M PLN
- Gotówka 2,5M PLN
- Rentowność EBITDA 2,6%
- Rentowność brutto 1,8%
- ROE 54,5%
- Rotacja należności handlowych 52 dni
- Średnia marża na zleceniu spedycyjnym 270 euro
- Ilość klientów z udziałem >1M PLN w przychodach: 17
- Ilość klientów z udziałem >0,5M PLN w przychodach: 42
- Ilość klientów z udziałem >100K PLN w przychodach: 131

Wycena spółki przeprowadzona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF dała wartość 21,5M PLN, zaś wycena metodą ekonomicznej wartości dodanej EVA - wartość 19,5M PLN. Średnia obu wycen wynosi 20,5M PLN i na tej podstawie cenę ofertową za 100% udziałów spółki oszacowano na poziomie 20 milionów złotych.

Należy podkreślić, że transakcję zakupu udziałów można przeprowadzić z zastosowaniem finansowania bankowego, co oznacza, że możliwy jest zakup bez posiadania pełnego kapitału własnego. Oczekiwany minimalny wkład to 25%-30% ceny transakcyjnej, w szczególności jeśli nabywcą będzie inwestor branżowy, który ma doświadczenie w tym obszarze, to finansowanie bankowe jest tym bardziej możliwe. W przypadku zainteresowania takim rozwiązaniem pomożemy w uzyskaniu przedmiotowego finansowania.

We hereby present an offer to sell 100% of shares in a company from the forwarding/ shipping industry, based in Poland, but operating both on the Polish and European markets. The sale applies to the entire enterprise of a limited liability company, including assets (owned real estate, warehouse and transport facilities) and brand, along with all know-how, sales structures, management and employees, as well as the entire added value of the enterprise, in the form of several decades of presence on the market, experience in the industry, and a wide and stable network of clients in Poland and abroad (over 1,400 clients).

In 2022, the company generated sales revenue of PLN 97 million, and achieved an EBITDA profit of PLN 2.5 million. The company mainly conducts forwarding activities (92% of revenues), but also conducts warehousing and transport activities to a small extent (based on its fleet of 8 trucks), so that - thanks to this - the companys brand is always visible outside and thus additionally existed in the minds of customers. Importantly, the company records a high and growing margin on forwarding orders (currently EUR 270 on average compared to EUR 157 a year earlier).

A strong brand, a wide and constant range of clients and cooperating companies guaranteeing the stability of revenues and income, as well as a stable and experienced staff contribute to the companys strong position and its strong economic and organizational foundations. In addition, it is accompanied by the fact of operating on its own assets, including its own transport and storage base. As part of the company's assets, there will also be real estate where business is conducted, i.e. an office building with warehouse space. The property has an area of 3,000 m2, and the building is a 2-storey building with an area of buildings 1116m2 (usable area 1237m2). The value of the property according to the valuation of March 21, 2023 is PLN 5,252,000.

A flexible way of remunerating employees closely related to the companys results not only serves to improve the efficiency of the companys operations, but also binds employees to it in a very strong way, which means that the new owner is assured of further stable employment of experienced staff.
In the area of finance, the company is characterized by high profitability of operations accompanied by growing revenues. What is also important, the financial balance is constantly maintained thanks to e.g. fast turnover of trade receivables (which are additionally 100% insured, e.g. in Coface), and the company is characterized by the lack of expensive credit or loan debt nowadays.

The company has been operating on the market since 2009 and employs 45 people, most of whom are people in the forwarding department.

In 2022, more than 1,400 customers in Poland and Europe were served in the forwarding area.
The most important financial parameters of the company as of 2022:
- Net revenue PLN 96.7M
- EBITDA result PLN 2.5M
- Gross result PLN 1.8M
- Assets PLN 24.7M
- Cash PLN 2.5M
- EBITDA margin 2.6%
- Gross profitability 1.8%
- ROE 54.5%
- Rotation of trade receivables 52 days
- The average margin on a forwarding order is 270 euros
- Number of customers with >1M PLN in revenues: 17
- Number of customers with >0.5M PLN in revenues: 42
- Number of customers with a share of > PLN 100K in revenues: 131

The valuation of the company carried out using the DCF discounted cash flow method gave a value of PLN 21.5M, and the valuation using the EVA method - PLN 19.5M. The average of both valuations is PLN 20.5M and on this basis the offer price for 100% of the companys shares was estimated at PLN 20 million.

The sale of shares is related to the fact that the owners want to reduce their professional duties and retire. Nevertheless, their continued participation in the support of the new investor for a period of time determined by both parties is at stake. Related issues are open to negotiation.
It should be emphasized that the share purchase transaction can be carried out with the use of bank financing, which means that the purchase is possible without having full equity. The expected minimum contribution is 25%-30% of the transaction price, especially if the buyer is an industry investor with experience in this area. In this case, bank financing is even more possible.
If you are interested in such a solution, we will help you obtain the bank financing.


Nieruchomości i urządzenia

Sprzedaż dotyczy udziałów całej spółki, a więc również majątku trwałego spółki w postaci:
- nieruchomości, tj. budynek biurowy z powierzchnią magazynową. Nieruchomość ma pow. 3000 m2, a budynek jest 2-kondygnacyjny o pow. zabudowy 1116 m2 (pow. użytkowa 1237m2). Wartość nieruchomości wg wyceny z 21.03.2023 wynosi 5.252.000 zł;
- nowa flota 8 ciągników Man z naczepami Krone (wys. 3 m, przestrzeń ładunkowa 103 m3), wyposażone w system zarządzania flotą oparty o najnowsze dostępne technologie GPS.


Wsparcie posprzedażowe

Sprzedaż udziałów związana jest z faktem, że właściciele pragną ograniczyć obowiązki zawodowe i przejść na emeryturę. Niemniej jednak wchodzi w grę ich dalszy udział we wsparciu nowego inwestora przez określony przez obie strony okres czasu. Kwestie z tym związane są otwarte do negocjacji.


Powód sprzedaży

Przejście właścicieli na emeryturę.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków