Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Czuba Latoszek Sp. z o. o. w upadłości w Warszawie, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa upadłego, oraz należności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Pramerica Życie Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie a upadłym, stwierdzonej polisą ubezpieczeniową nr [dane ukryte] z dnia 28 maja 2008 r., na warunkach określonych w Warunkach przetargu.

Cena wywoławcza wynosi 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A w sali nr 119 o godzinie 11:15.
Warunki przetargu, oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży są do wglądu w kancelarii syndyka masy upadłości Czuba Latoszek sp. z o. o. w upadłości w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 8 pok. 118 w Warszawie, oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn. akt X GUp 361/17 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A.

Zainteresowani powinni składać oferty pisemne do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r., bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data stempla pocztowego).
Oferent powinien w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. wpłacić na rachunek bankowy Czuba Latoszek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Warszawie nr rachunku 67 1090 2590 0000 0001 3456 0586 wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków