Kompleks restauracji w centrum Warszawy • Cena: 2 490 000 zł
 • Przychody: 6 000 000 zł
 • Dochody: 1 500 000 zł
 • Rok założenia: 2015
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Sprzedaż dotyczy siedmiu nowocześnie i elegancko urządzonych restauracji, funkcjonujących na zasadzie wspólnej powierzchni, pod oddzielnymi markami handlowymi, w autorskiej koncepcji „food court”, tworzącej unikatowy klimat. Cały kompleks przeszedł modernizację w 2022 roku, został nowocześnie urządzony i rozbudowany, oraz stanowi zorganizowane przedsiębiorstwo, należące do jednego podmiotu.

Powierzchnia restauracji zajmuje 202,24 m2, a z uwzględnieniem ogródka w ogrzewanym pasażu handlowym, łączna powierzchnia to 242,00 m2. Kompleks restauracyjny jest zlokalizowany w prestiżowym miejscu, w samym sercu Warszawy, w centrum handlowo-hotelowo-biznesowym, w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. renomowanego światowej klasy hotelu, kasyna oraz najbardziej ekskluzywnych powierzchni biurowych. Jest to jeden z najlepszych adresów w stolicy.

Każda restauracja posiada odrębne własne menu oraz odrębny system zamawiania dostaw za pośrednictwem najpopularniejszych aplikacji (tj. Uber Eats oraz Pyszne.pl). Model prowadzenia biznesu opiera się zasadniczo na pięciu rodzajach kuchni, tj. kuchnia japońska (sushi), kuchnia azjatycka, kuchnia polska (tradycyjne dania), kuchnia amerykańska (burgery) oraz naleśnikarnia wraz z kawiarnią. Z oczywistych względów, na etapie niniejszego opisu zdecydowaliśmy się nie publikować nazw handlowych (brandów) poszczególnych restauracji (na zdjęciach nazwy są zasłonięte).

Przyjęta koncepcja prowadzenia restauracji została zaprojektowana i przemyślana w ten sposób, aby zagwarantować rentowność na maksymalnie wysokim poziomie, przy jednoczesnej odporności na zewnętrzne czynniki rynkowe. Doskonałym dowodem świadczącym o potencjale biznesowym tego przedsięwzięcia, są wysokie wyniki finansowe również w okresie ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Sprzedaż dotyczy całej spółki bez jakichkolwiek zobowiązań wobec banków lub instytucji, tj. udziały wraz z majątkiem oraz rozwiniętym biznesem, możliwa jest również cesja na zasadzie przeniesienia umów. W tym miejscu należy dodać, że w skład zorganizowanego prezentowanego przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności wszelkie prawa do lokalu, prawa do „marek” poszczególnych restauracji, środki trwałe i pełne wyposażenie lokalu (będące własnością restauracji), umowy z dostawcami i odbiorcami usług, licencje, know-how, decyzje administracyjne oraz wszelkie inne prawa i mienie umożliwiające płynne przejęcie i dalsze niezakłócone prowadzenie prezentowanej działalności. Istnieje również możliwość przejęcia wysoko wykwalifikowanego personelu pracowniczego (manager, kucharze, kelnerzy).

Istotny jest fakt, iż prezentowane restauracje dają możliwość obsługi wymagających klientów bezpośrednio, oferując swoją nowocześnie urządzoną oraz przyciągającą uwagę powierzchnię, jak również klientów zamawiających dania (poza lokalem) z dowozem. W rankingach popularności oraz ilości dostaw prowadzonych przez Uber Eats, jesteśmy w ścisłej czołówce najlepszych restauracji w Warszawie (pierwsza trójka). Posiadamy również renomę (portfolio stałych klientów) w zakresie obsługi dużych imprez oraz dostarczania usług kateringowych.

Wszystkie wyżej wymienione atuty dają gwarancję wysokich dochodów, rozwoju, ale przede wszystkim zwrotu inwestycji w czasie zaledwie kilkunastu miesięcy. Dane te znajdują precyzyjne potwierdzenie w wynikach finansowych (zyskach) z ostatnich lat, które zostaną udostępnione zainteresowanemu nabywcy, na zasadach poufności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.


English description:

We kindly present for sale six modern and elegant restaurants, operating on the basis of a shared space, under separate brands, in the original concept of "food court", creating a unique atmosphere. The entire complex underwent modernization in 2022, it has been modernly furnished and expanded, and is an organized enterprise belonging to one entity.

The restaurant area is 202.24 m2, and including the garden in a covered and heated shopping arcade, the total area is 242.00 m2. The restaurant complex is located in a prestigious location in the heart of Warsaw, in a shopping, hotel and business center, in the immediate vicinity of, among others, renowned world-class hotel, casino and the most exclusive office spaces. It is one of the best addresses in the capital.

Each restaurant has its own "menu" and a separate delivery ordering system via the most popular applications (ie Uber Eats and Pyszne.pl). The business model is basically based on five types of 'cuisine', ie Japanese cuisine ('sushi'), Asian cuisine, Polish cuisine ('traditional dishes'), American cuisine ('burgers') and a pancake house with a cafe. For obvious reasons, at the stage of this description, we decided not to publish the trade names ("brands") of individual restaurants (the names are obscured in the photos).

The adopted concept of running a restaurant was designed and thought out in such a way as to guarantee profitability at the highest possible level, while being resistant to external market factors. Excellent proof of the business potential of this project are the high financial results, also in the period of constraints related to the state of the epidemic.

At this point, it should be added that the organized presented enterprise includes, in particular, all rights to the premises, rights to "brands" of individual restaurants, fixed assets and full equipment of the premises (owned by restaurants), contracts with suppliers and recipients of services, licenses, " know-how ”, administrative decisions and all other rights and property enabling a smooth takeover and further undisturbed conduct of the presented activity. It is also possible to take over highly qualified staff (cooks, waiters).

It is important that the presented restaurants provide the opportunity to serve demanding customers directly by offering their modern and eye-catching space, as well as customers ordering dishes (outside the premises) with delivery. In the rankings of popularity and the number of deliveries carried out by Uber Eats and Pyszne.pl, we are in the forefront of the best restaurants in Warsaw (top three). We also have a reputation (a portfolio of regular clients) in the field of handling large events and providing catering services.

All the above-mentioned advantages guarantee high income, development, but most of all return on investment within just a dozen or so months. These data are precisely confirmed in the financial results (profits) of recent years, which will be made available to the interested buyer, on a confidential basis.

For more information, please contact us.


Nieruchomości i urządzenia

Nowoczesne kompleksowe wyposażenie restauracji (w tym między innymi meble, wszelkiego rodzaju sprzęty i urządzenia, takie jak np. lodówki, ekspres do kawy, kuchnie itp.), wartości niematerialne i prawne (w tym między innymi znaki handlowe, know-how).


Wsparcie posprzedażowe

Jest możliwość ustalenia obsługi posprzedażowej oraz pozostawienia w zatrudnieniu personelu restauracji.


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków