Klovis calvados • Cena: 175 000 zł
 • Przychody: 130 000 zł
 • Dochody: 50 000 zł
 • Rok założenia: 2018
 • Liczba pracowników: 4
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

KLOVIS to sprzedawca rękodzielniczego calvadosu, zlokalizowany we Francji, w Normandii.
KLOVIS to wynik miłosnej historii między nowym pokoleniem a starożytną tradycją zakorzenioną w sercu natury Normandii.

Nasz produkt: Calvados AOC
Nasze mieszanki: Bardzo Specjalny (VS), Bardzo Starzony Pale (VSOP), Ekstra Stary (XO)
Nasze mocne strony:
• Jakość naszego produktu
• Potencjał rękodzielniczego spirytusu
• Odświeżający powiew związany z calvadosem
• Nasz sposób komunikacji

Na rynku pełnym ginu, wódki, rumu, whisky, nadszedł czas, aby zaoferować miłośnikom alkoholi nowe horyzonty.
Rękodzielnicze alkohole cieszą się rosnącą popularnością, a spirytusy nie są pomijane.
Preferowane są teraz naturalne produkty.
CALVADOS spełnia wszystkie te kryteria.
Nasza misja: Zmodernizować go, aby przyczynić się do (ponownego) odkrycia starożytnego nektaru przez nowe pokolenia.

Nie mamy określonego profilu pożądanego nabywcy, jednak chcielibyśmy, aby nabywca mógł wynieść KLOVIS na nowy poziom. Pomimo naszych planów sprzedaży firmy, kochamy naszą markę, nasze produkty i nasz projekt, dlatego chcielibyśmy widzieć jego rozwój. Dlatego uważamy, że pożądany profil nabywcy to osoba, która wykorzysta naszą dobrze zorganizowaną firmę i dobrze umiejscowioną markę oraz produkt, włączając je do swoich kanałów dystrybucyjnych, które nabywca już posiada lub może posiadać.

English version:

KLOVIS is craft calvados retailer, located in France, Normandy.
KLOVIS is the result of a love story between the new generation and an ancestral tradition anchored in the heart of Normandy’s nature.

Our product: Calvados AOC
Our blends: Very Special (VS), Very Superior Old Pale (VSOP), Extra Old (XO)
Our strenghts:
• The quality of our product
• The potential of craft spirit
• The wind of freshness linked to calvados
• Our way of communicating

In a market filled with gin, vodka, rum, whisky, it is time to offer a new horizon to spirit lovers.
Craft alcohols are booming and spirits are not left appart.
Natural products are now preferred.
CALVADOS ticks all the boxes.
Our mission: To modernize it in order to contribute to the (re)discovery of an ancestral nectar to new generations.

We don't have a specific desired buyer profile definition, however, we would love to see a buyer that could take KLOVIS to new level. Notwithstanding our notion to sell the company, we love our brand, our products and our project, therefore, we would like to see it developing. Therefore, we think that desired buyer profile would be somebody who would use our well-structured company and our well-positioned brand and product to include them in its distribution channels that the buyer already has or can have.


Nieruchomości i urządzenia

Trade marks, inventory etc.


Wsparcie posprzedażowe

As per negotiations.


Powód sprzedaży

New venture.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków