Syndyk masy upadłości PRIB POZNAŃ Sp.z o.o. sprzeda nieruchomość  • Cena sprzedaży: 10 608 000 zł
  • Dodatkowe opłaty: –/mies.
  • Powierzchnia: 56031,00 m2
  • Pomieszczenia:
  • Kondygnacje:

Opis oferty

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze 5,6031 ha, zabudowanej budynkami komercyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w Poznaniu przy (uprzednio) ul. Dziadoszańskiej 10, obecnie: ul. Zwierzchowskiego 19, obręb: 0006 Żegrze, dz. nr 1/13, 3/11, 3/14, 11/25, 10/14 i 5/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00111418/5, za cenę wywołania nie niższą niż 10.608.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiem tysięcy 00/100 złotych) netto.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Operacie szacunkowym z dnia 20 stycznia 2018 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. W. Rutkowskiego. Co do przedmiotu sprzedaży zawarta została Umowa dzierżawy z dnia 28 września 2017 r. z późn. zm.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, nie niższej od ceny wywołania, składać należy w terminie do dnia 24 listopada 2020 roku do godz. 14.00 w kancelarii syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż PRIB”.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych), na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 2734 0000 0001 1595 9968.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży.
6. Z Operatem szacunkowym, Umową dzierżawy oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail: ********************, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 609 136 166).

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków