SYNDYK SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Rafała Kolata, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) wchodzący w skład masy upadłości PAKIET WIERZYTELNOŚCI upadłego o łącznej wartości nominalnej 220.679,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 30/100), na który składają się:
a) należność w stosunku do ALKA-MARE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu w kwocie 138.061,00 zł stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 27.04.2012 roku w sprawie o sygn. akt IX GNc 143/12;
b) należność w stosunku do ELASTIC LINE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w kwocie 82.618,30 zł stwierdzona wyciągiem z listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym ELASTIC LINE Sp. z o.o. prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. akt XI GUp 35/11/9.

Nie istnieje minimalna cena sprzedaży wierzytelności. Cena sprzedaży wierzytelności będzie odpowiadała najwyższej oferowanej kwocie (cenie).

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny należy przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Sabina Korpalska, ul. Nagietkowa 13, 60-175 Poznań w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „NIE OTWIERAĆ – oferta w postępowaniu upadłościowym Rafała Kolata – sygn. akt XI GUp 254/20” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 roku, do godz. 14.00. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina jej doręczenia na ww. adres syndyka.
2. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w Regulaminie sprzedaży, w szczególności powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.
3. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
4. Regulamin sprzedaży zostanie przesłany osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres: ***********************
5. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie oferowanego pakietu wierzytelności dostępne są pod nr tel.: 793 576 002 bądź e-mailowo pod adresem: ***********************


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków