Przedsiębiorstwo usługowe w upadłości - licytacja • Cena: 49 510 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości
Varuna Capital sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie przedsiębiorstwa

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Varuna Capital sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą aktywa opisane w warunkach przetargu załączonych do wniosku Syndyka z dnia 5 października 2022 r. skierowanym do Sędziego-komisarza, w tym m.in.:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63 oraz 65 z obrębu 4-11-13, położone przy ul. Matuszewskiej w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00202207/5, wraz z prawem własności budynków (budowli) na nich się znajdujących;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 64/1 oraz 64/2 z obrębu 4-11-13, położone przy ul. Matuszewskiej w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00202208/2, wraz z prawem własności budynków (budowli) na nich się znajdujących;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 66 z obrębu 4-11-13, położona przy ul. Matuszewskiej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00277133/1, wraz z prawem własności budynków (budowli) na niej się znajdujących;
z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w warunkach przetargu stanowiących załącznik do wniosku Syndyka z dnia 5 października 2022 r., skierowanego do Sędziego-komisarza.

2. Cena wywoławcza wynosi 49.510.000,00 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych) netto.

3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości Varuna Capital sp. z o.o. w upadłości o numerze: 61 1092 2590 0000 0001 4171 2795 wadium w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100) z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 716/19 – Przedsiębiorstwo)”.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 1 lutego 2023 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu załączonych do pisma Syndyka z dnia 5 października 2022 roku, znajdującego się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. XVIII GUp 716/19.

7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. XVIII GUp 716/19 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie.

8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków