Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

SprzedamBiznes.pl / Global Broker Operated by M&A and Business Brokerage Community ® jest profesjonalnym międzynarodowym wielojęzycznym portalem, który został zaprojektowany w taki sposób, by oferty firm, przedsiębiorstw oraz idei biznesowych i franczyz, przeznaczonych do częściowej lub całkowitej sprzedaży, mogły być prezentowane i reklamowane z ekspozycją lokalną lub międzynarodową („Portal”) przez użytkowników („Użytkownicy). Jest zabronione kontaktowanie się z ogłoszeniodawcami ogłaszającymi się na Portalu, jeśli kontakt taki nie będzie wynikał z rzeczywistego zainteresowania zakupem, w szczególności zabroniony jest kontakt w jakimkolwiek innym celu niż związanym z intencją oferty ogłoszeniodawcy, jak np. oferowanie swoich usług lub produktów lub usług i produktów strony trzeciej, w tym oferowania usług w zakresie sprzedaży przedsiębiorstw, brokerskich i o podobnym charakterze jak i jakimkolwiek innym celu promocyjnym lub marketingowym.

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Portalu i jest wiążący w stosunku do wszystkich lokalnych interfejsów i wersji językowych Portalu jak również domen, z których Portal jest lokalnie lub międzynarodowo dostępny. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te warunki prosimy nie używać Portalu.

OZNACZENIE WŁAŚCICIELA I OPERATORA

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu powinny być kierowane do właściciela i operatora portalu: Global Link Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 50A, 30-238 Kraków („Operator”), NIP: 6751464387, REGON: 122434445, fax: +48 12 443 1207, E-mail: biuro(at)sprzedambiznes.pl. Operator może uaktualnić lub zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna i obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na Portalu.

Portal jest operowany we współpracy z międzynarodowym środowiskiem brokerów biznesowych i doradców M&A. Portal świadczy również zindywidualizowane usługi w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw. Niniejszy regulamin nie obejmuje takich zindywidualizowanych usług, w sprawie warunków i informacji dotyczących świadczenia takich usług prosimy o zapoznanie się treściami w sekcji o nas Portalu oraz indywidualnych kart dotyczących poszczególnych krajów.

UŻYTKOWNICY

Portal przeznaczony jest dla profesjonalnych użytkowników, w zakresie wystawianych ofert sprzedaży. Profesjonalnymi użytkownikami są brokerzy biznesowi, doradcy M&A, doradcy inwestycyjni, agencje nieruchomości w zakresie nieruchomości komercyjnych, księgowi prawnicy, audytorzy i inni profesjonaliści w zakresie sprzedaży przedsiębiorstw oraz specjalności pokrewnych: usługi prawne, audytorskie, due diligence, wyceny przedsiębiorstw i inne. Dopuszczalne jest zamieszczanie ofert bezpośrenio przez właścicieli sprzedawanych firm, pod warunkiem, że zamieszczane oferty będą spełniały kryteria określone w niniejszym regulaminie oraz właściciele sprzedawanych firm będą spełniali kryterium przygotowania do procesu sprzedaży pod kątem dokumentacyjnym.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH USŁUG

Operator świadczy następujące rodzaje usług: zamieszczanie ofert sprzedaży i kupna przedsiębiorstw oraz nieruchomości komercyjnych, newslettery, dostęp do zasobów strony internetowej (fora, galerie, pliki do ściągnięcia.) Przejdź do sekcji o nas dla danych kontaktowych i informacjach o usługach.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Operator są następujące: a/ połączenie z siecią Internet oraz b/ przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez serwis Operatora.

Użytkownik korzystając z usług jednocześnie oświadcza, że: podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Operatora w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie Uzytkownika.

Adres poczty elektronicznej jest powiązany z kontem użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji użytkownika wobec Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez żądnie usunięcia usunięcia swojego konta skierowane do Operatora lub poprzez zaprzestanie używania usług.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby operatora i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby firmy. O wynikach zgłoszonej reklamacji Użytkownik będzie poinformowany niezwłocznie

ROZLICZENIA TRANSAKCJI

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie odpowiadamy za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane Użyciem Portalu. Użytkownicy mogą korzystać z portalu jedynie na własne ryzyko i koszt.

Nie przeprowadzamy audytu ani kontroli podmiotów zamieszczających oferty / materiały i informacje, reklamy na portalu jak nie kontrolujemy i nie audytujemy samych ofert, materiałów i informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia i inne straty powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni lub będące konsekwencją działania bądź zaniechania działania Użytkowników w oparciu jakiekolwiek informacje, opinie lub porady zawarte na Portalu.

Ogłoszenia zamieszczane na portalu nie są prawnie wiążącymi ofertami, lecz stanowią jedynie zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji w sprawie przedmiotu ogłoszenia.

ZAKAZ NARUSZENIA PRAWA, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jako warunek użycia Portalu, Użytkownik zgadza się nie dokonywać zamieszczania jakichkolwiek materiałów i treści o charakterze bezprawnym lub naruszających prawo, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej. Dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

Zastrzegamy sobie prawo usunięcia jakiegokolwiek materiału zamieszczonego na Portalu przez Użytkowników, jeśli w naszej opinii taki materiał narusza, lub z dużym prawdopodobieństwem może naruszać prawo, prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną strony trzeciej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub treść jakiegokolwiek materiału zamieszczonego lub opublikowanego na Portalu przez jakiegokolwiek innego Użytkownika.

Niniejszym Użytkownik zgadza się zwolnić Operatora w pełni z odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, działaniami, postępowaniem jak i wszystkimi bezpośrednimi i pośrednimi szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (włączając bez ograniczeń koszty i wydatki prawników jak i innych doradców profesjonalnych, straty ekonomiczne, utracone zyski, przyszłe przychody, reputację i inne) powstałej w pełni lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, z zamieszczenia przez Użytkownika materiału naruszającego prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną strony trzeciej.

Jeśli uważasz, że zawartość jakiegokolwiek materiału lub informacji zamieszczonego na Portalu narusza Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas na podany w niniejszym regulaminie.

Prawem właściwym dla odwiedzin i użytkowania Portalu jest prawo właściwe dla siedziby operatora.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAJĄCYCH

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy serwis służy reklamowaniu w internecie ofert sprzedaży oraz kupna wszelkich przedsiębiorstw, franczyz i nieruchomości komercyjnych, ofert inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięć, nienotowanych na publicznych rynkach papierów wartościowych oraz ofert tworzenia nowych przedsiębiorstw jak i profesjonalnych usług doradczych. Przed zamieszczeniem oferty Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w danym kraju, ze względu na fakt, że zamieszczanie pewnych typów ogłoszeń dotyczących udziałów, obligacji, papierów wartościowych, planów inwestowania zbiorowego lub innych instrumentów może być regulowane przez prawo lub podlegać odpowiednim nadzorom finansowym.

Użytkownicy sprzedający przedsiębiorstwo, możliwość biznesową lub franczyzę w charakterze brokera, agenta lub innej formy pośrednika tj. sprzedający cudzym a nie własnym imieniu, zapewniają i gwarantują, że posiadają odpowiednie uprawnienia i/lub pełnomocnictwa do publikacji ofert jak i zapewniają, że taka publikacja odbywa się za zgodą właściciela.

Użytkownik zamierzający wystawić ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa przyjmuje do wiadomości, że portal jest profesjonalną platformą sprzedaży działających firm i oświadcza oraz zapewnia, że jest profesjonalnie przygotowany do procesu sprzedaży. W szczególności oświadcza i zapewnia, że posiada przygotowane odpowiednie memorandum informacyjne dotyczące wystawionej oferty o zawartości rozsądnie odpowiadającej przedmiotowi sprzedaży lub inne dokumenty zapewniające sprawny przepływ informacji. Użytkownik udostępni na żądanie operatorowi memorandum informacyjne lub inne zastępcze dokumenty.

Użytkownik zapewnia, że zawartość i informacje prezentowane w jego ofertach na Portalu są prawdziwe i dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny dotyczący ofert i zgadza się zwolnić operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności i roszczeń, bezpośrednich lub pośrednich, związanych z zamieszczoną informacją.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji bądź usunięcia ofert nieczytelnych lub niejednoznacznych, w szczególności ofert nie zawierających minimum informacji zwyczajowo wymaganych przez kupujących dla wstępnej oceny oferty (oferty poniżej standardu nie kwalifikujące się). Może to dotyczyć sytuacji ofert z niejasnym lub niejednoznacznym opisem, braku podstawowych informacji finansowych np. ceny, informacji o obrotach, cyfr dotyczących zatrudnienia itp. podstawowych informacji niezbędnych dla oceny oferty.

Użytkownik zamieszczający ofertę zobowiązuje się do przestrzegania wymogów, instrukcji i informacji podawanych na poszczególnych ekranach przy wprowadzaniu oferty.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania edycji i zmian oferty Użytkownika, jeśli w naszej opinii taka edycja i/lub zmiana poprawi jakość oferty lub jeśli oferta negatywnie wpływa na jakość i wizerunek Portalu. W szczególności nie jest dozwolone zamieszczanie danych kontaktowych w treści oferty. Dane kontaktowe zamieszczane w treści oferty będą z niej usuwane.

W wypadku, jeśli z Użytkownikiem zamieszczającym ofertę zostanie podjęta próba kontaktu która wskazuje na nieuczciwe intencje bądź naruszenie dozwolonego celu kontaktu, w szczególności ma miejsce próba kontaktu w innym celu niż zainteresowanie ofertą, prosimy o przesłanie nam stosownej informacji przez formularz kontaktowy

Zastrzegamy prawo odmowy publikacji oferty, jeśli w naszej opinii, taka oferta jest niewłaściwa, wprowadzająca w błąd lub w inny sposób nieuczciwa. Zastrzegamy ponadto sobie prawo do zmiany kategoryzacji oferty, jeśli w naszej opinii oryginalna klasyfikacja oferty wprowadzona przez Użytkownika jest nieprawidłowa.

Oferty są zamieszczane i usuwane samodzielnie przez Użytkowników portalu. Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia nieaktualnej oferty. Każda oferta zamieszczona i opłacona zostaje opatrzona datą ważności, w zależności od opcji wybranej przez użytkownika podczas opłacania oferty. Po upływie daty ważności oferta może uzyskać status nieaktywnej lub próbnej, w zależności od jej wieku. Oferty starsze niż 12 miesięcy mogą być automatycznie usunięte z portalu.

Oferty podlegają publikacji po ich opłaceniu i weryfikacji przez operatora. Czas na weryfikację wynosi 24 godziny. Ze względów systemowych, możliwa jest natychmiastowa publikacja ofert, po ich opłaceniu. W takiej sytuacji weryfikacja ofert następuje po ich publikacji i w przypadku wątpliwości operator podejmuje kontakt z ofertodawcą.

Możliwe są indywidualne odstępstwa od wymogów należy wyjasniać

B. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OFERT

Minimalna wartość ofert, które mogą być zamieszczane na portalu to 100 000 zł.

Oferty zamieszczne przez Użytkowników muszą spełniać następujące kryteria jakości profesjonalnej: neutralności oraz faktograficzności. W szczególności:

  • Niedozwolone jest stosowanie w treści ofert określeń ocennych (rewelacyjna oferta, świetna okazja, okazyjna cena itp.)jak i wykrzykników i innych znaków naruszających zasadę neutralności i faktograficzności. Oceny jakości i atrakcyjności ofert dokonywane są wyłącznie przez Użytkowników zainteresowanych ofertą na podstawie faktograficznych informacji przedstawionych przez Użytkownika w treści jego oferty. Sformułowania ocenne będą usuwane z treści ofert.
  • Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne informacje faktograficzne, umożliwiające potencjalnemu zainteresowanemu ofertą zrozumienie przedmiotu działalności oraz decyzję, co do kontaktu z ofertodawcą. Co do zasady przyjmujemy, że łącznie oferta powinna zawierać 2 000 znaków.
  • W przypadku niektórych biznesów, w których wygląd decyduje o atrakcyjności dla klientów: hotele, restauracje, bary, puby, większość biznesów usługowych, materiał fotograficzny jest niezbędny dla oceny atrakcyjności oferty przez kupujących. Z tego powodu nie możemy przyjmować ofert niektórych kategorii firm bez adekwatnego materiału fotograficznego.
  • Ze względu na specyfikę procesów sprzedaży i kupna firm jak i kwestie poufności, możliwe są indywidualne odstępstwa od powyższych zasad, dla zmieszczenia oferty odbiegającej od powyższych zasad. Odstępstwa te powinny być pisemnie zaakceptowane przez operatora. Wystarczające jest potwierdzenie zgody operatora na treść odbiegającą od regulaminowych wymogów przesłane pocztą elektroniczną.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH

Przed kontaktem ze sprzedającym poprzez Portal prosimy o staranne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze postanowienia, kontakt ze sprzedającym poprzez niniejszy Portal jest niedozwolony.

Zabroniony jest kontakt w sprawie ofert sprzedaży zamieszczonych na portalu, jeśli osoba dokonująca takiego kontaktu nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na dokonanie zakupu przedmiotu oferty. Zabronione jest ponadto dokonywanie jakiegokolwiek kontaktu w sprawie kupna lub sprzedaży firm poprzez pośredników i/lub doradców lub brokerów jak i innych osób i/lub podmiotów, które nie dokonują zakupu w imieniu własnym. Ograniczenie powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy pośrednik, doradca i/lub broker dysponuje prawnie ważnym pełnomocnictwem w zakresie konkretnej oferty. Podjęcie kontaktu naruszającego te przepisy jest uznawane za spamowanie skrzynek użytkowników i podlega karze regulaminowej w wysokości 1000 złotych od każdego podjętego takiego kontaktu (całkowita kara regulaminowa jest obliczana jako ilość wysłanych wiadomości pomnożonych przez jednostkową karę regulaminową) oraz skutkuje uruchomieniem prawnej procedury antyspamowej. Zapłata kary regulaminowej nie uchybia prawu dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. W razie wątpliwości co do legitymizacji podjętego kontaktu, podmiot dokonujący kontakt dostarczy na żądanie operatora wszelkich dokumetnów wskazujących na legitymizację podejmowanego kontaktu. Brak dostarczenia takich dokumentów jest tożsamy z brakiem legitymizacji do podejmowanego kontaktu.

Nie przeprowadzamy audytu ani kontroli podmiotów zamieszczających oferty / materiały i informacje, reklamy na portalu jak nie kontrolujemy i nie audytujemy samych ofert, materiałów i informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia i inne straty powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni lub będące konsekwencją działania bądź zaniechania działania Użytkowników w oparciu jakiekolwiek informacje, opinie lub porady zawarte na Portalu. Operator mocno rekomenduje zachowanie należytej staranności przez kupujących dla sprawdzenia i weryfikacji podawanych informacji samodzielnie bądź z pomocą profesjonalnych doradców.

Użytkownik niniejszym zwalnia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności i roszczeń związanych z działaniami, postępowaniami, kosztami, stratami lub szkodami, bezpośrednimi lub pośrednimi związanymi z użycia Portalu przez Użytkownika.

OFERTY BEZ LIMITU CZASU EMISJI

Możemy okresowo oferować zamieszczanie ofert sprzedaży w opcji do skutku bez limitu czasowego. Zgodnie z tą opcją, opłata za zamieszczanie oferty może być pobierana jednorazowo a ogłoszeniodawca może trzymać swoją ofertę do momentu znalezienia nabywcy. Ogłoszeniodawca zamieszczający ofertę w wersji bez limitu wyraża zgodę na okresowy kontakt w sprawie aktualności zamieszczonej oferty. Zakładamy rozsądny czas 6-12 miesięcy na sprzedaż firmy. Oferty starsze niż 24 miesiące mogą być usuwane z portalu jako nieaktualne. W wypadku jeśli oferta jest aktualna nadal po 24 miesiącach - użytkownik winien zgłosić operatorowi wolę przedłużenia emisji oferty. Takie przedłużenie jest bezpłatne. Operator nie odpowiada, jeśli wskutek zdarzeń nadzwyczajnych bądź zaprzestania kontynuowania działalności bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze, nie będzie w stanie emitować ofert nielimitowanych.

OFERTY PRÓBNE

Możemy okresowo oferować zamieszczanie ofert próbnych. Celem ofert próbnych jest możliwość przetestowania zainteresowania ofertą, bez ponoszenia opłat. Oferty próbne mają jednak ukryte dane kontkatowe a odczyt wiadomości dla ofert próbnych jest możliwy po jej opłaceniu. Żądanie oferty próbnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym postanowień dotyczących ofert próbnych. Użytkownik żądający oferty próbnej zobowiązuje się do jej opłacenia bezzwłocznie po pojawieniu się pierwszego zainteresowania ofertą. W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia kary regulaminowej w wysokości 500 zł netto. Kara regulaminowa nie ogranicza roszczeń z tytułu naruszenia dobrego wizerunku portalu poprzez nieodpowiadanie na zapytania kupujących jak i nie ogranicza odpowiedzialności z art 286 kk.

Dla celów aktywacji próbnej oferty użytkownik podaje swoje dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością z art. 286 kk.

OFERTY MIĘDZYNARODOWE

Portal dostarcza możliwość zamieszczania ofert międzynarodowych, które mogą być widoczne we wszystkich lokalnych interfejsach / domenach Portalu. Takie listingi muszą być zamieszczone w jednym z języków dopuszczonych dla ofert międzynarodowych. Języki te są wskazane w odpowiednim polu wyboru języka oferty międzynarodowej. Użytkownik zamieszczający listing międzynarodowy jest zobowiązany do zamieszczenia oferty w wybranym dopuszczonym języku oferty. Oferty, dla których istnieje rozbieżność zadeklarowanego i faktycznego języka będą usuwane.

KOMUNIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo komunikacji e-mailowej z Użytkownikami Portalu w związku z ich ofertami i/lub reklamami zamieszczonymi na Portalu. Zastrzegamy sobie ponadto prawo okazjonalnej komunikacji o charakterze newslettera lub przesyłania okazjonalnych informacji o charakterze edukacyjnym związanych z tematyką Portalu. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania komunikacji o charakterze newslettera lub informacji o charakterze edukacyjnym związanych ze sprzedażą / kupnem firm, będzie on mógł samodzielnie usunąć się z odpowiedniej listy. Usunięcie z listy newslettera lub edukacyjnej nie pozbawia nas z prawa komunikacji e-mailowej z Użytkownikami Portalu w związku z ich ofertami i/lub reklamami zamieszczonymi na Portalu, do momentu usunięcia oferty lub reklamy z Portalu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

W serwisie umieszczane są odnośniki aktywne (linki) do stron www, będących własnością ogłoszeniodawcow, reklamodawców bądź innych podmiotów lub instytucji niepowiązanych w żaden sposób z Operatorem. Operator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tychże stron w jakimkolwiek zakresie. W szczególności:

  • umieszczenie linków do jakichkolwiek stron nie może być postrzegane jako rekomendacja bądź zachęcenie do korzystania z informacji na nich zawartych bądź korzystania z usług firm prowadzących te serwisy.
  • Operator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, bądź jakiekolwiek naruszenie prywatności bądź szkody związane z użytkowaniem serwisów internetowych, do których odnośniki zamieszczone są na Portalu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Portalu, włączając znaki towarowe używane na Portalu, prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na portalu, stanowią własność Global Link Solutions Sp. z o.o. Jest ściśle zabronione użycie, powielanie, przenoszenie, kopiowanie, reprodukcja i modyfikacja jakichkolwiek informacji i materiałów, w całości lub w części, zawartych na Portalu bez pisemnej zgody Globar Link Solutions Sp. z o.o.

OPŁATY

Opłaty nie podlegają zwrotowi i nie podlegają transferowi. Jeśli oferta lub reklama zostanie usunięta z portalu wskutek naruszenia niniejszego regulaminu opłata nie podlega zwrotowi. Zwrot nie przysługuje również w sytuacji, jeśli Użytkownik dokonał usunięcia swojej oferty i/lub reklamy przed upływem wybranej w momencie zapłaty opcji długości czasu ważności oferty.

Aktualizacja: 26 sierpnia, 2015