Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa CS sp. z o.o. w upadłości na zasadzie z "wolnej ręki" • Cena: 67 500 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

WARUNKI SPRZEDAŻY
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CS sp. z o.o. w upadłości na zasadzie z „wolnej ręki”
1. Przedmiotem przetargu są:
- urządzenia i maszyny opisane w Załączniku A do niniejszych Warunków oraz
- przejęcie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zatrudnionych na umowę o pracę pracowników części zakładu pracy Upadłego –aktualna lista pracowników stanowi Załącznik B do niniejszych Warunków.
2. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości CS sp. z o.o. w upadłości, postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt. postępowania upadłościowego: XVIII GUp 242/20 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach - na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3) i art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego, w związku art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny
4. Z dokumentacją przedmiotu przetargu oraz Operatem Szacunkowym z dnia 31.01.2021 sporządzonym przez rzeczoznawcę Zbigniewa Pawlaka można zapoznać się w kancelarii syndyka znajdującej się pod adresem: Al. Wilanowska 7a lok.32, 02-765 Warszawa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu [dane ukryte] lub w Internecie na stronie [dane ukryte] lub [dane ukryte]
5. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
6. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 Prawa upadłościowego oraz Upadły.
7. Cena wywoławcza sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 67.500 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
8. Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka ul. Al. Wilanowska 7a lok.32, 02-765 Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii: Kancelaria Syndyka, Al. Wilanowska 7a lok.32, 02-765 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 roku oraz wpłacić wadium w wysokości 6.750 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1910 1048 2209 0001 1209 0002 (prowadzony w Santander Bank S.A.) w terminie jak wyżej.
9. Oferty winnym być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg zorganizowanej części przedsiębiorstwa – CS sp. z o.o. w upadłości sygn. akt: XVIII GUp 242/20”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka a w przypadku wadium data wpływu środków na rachunek bankowy syndyka.
10. Nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania oferty złożone po terminie oraz oferty nie oznaczone na kopercie dopiskiem „Przetarg zorganizowanej części przedsiębiorstwa – „CS sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 242/20 ”.
11. Oferta zakupu powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców firmę lub nazwę oferenta, dane kontaktowe (adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail) siedzibę -w przypadku przedsiębiorców, a nadto nr dowodu osobistego, PESEL i odpowiednio NIP, REGON. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę, a w przypadku oferenta niebędącego osobą fizyczną - winna być podpisana przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do działania w imieniu oferenta;
b) oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty- w tym słownie) nie niższą niż cena wywoławcza;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się i przyjmuje regulamin przetargu oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
d) zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem przedmiotu przetargu;
e) oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
f) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji;
g) wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty;
h) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach;
i) oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w pkt. 6 niniejszych warunków;
j) oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
k) Jeżeli wymagane są odpowiednie zgody i/lub zezwolenia oferent przedstawi je wraz z ofertą.
12. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 1.07.2021 o godzinie 10:30 w kancelarii syndyka ul. Al. Wilanowska 7a lok.32, 02-765 Warszawa.
13. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka – organizatora przetargu, który dokona wyboru oferenta.
14. Wybrana zostanie oferta tego uczestnika przetargu który zaoferował najwyższą cenę.
15. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot przetargu w trybie z wolnej ręki, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.
f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.
W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.
16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana ( lub który wygra aukcję) , zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawrzeć umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustalona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu cena, winna być zapłacona przez oferenta w pełnej wysokości, pomniejszona o wpłacone wadium, przed podpisaniem umowy sprzedaży. W przypadku, gdy oferent nie podpisze umowy sprzedaży w wyżej wymienionym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
17. Oferentom dopuszczonym do udziału w licytacji, którzy nie wygrali przetargu przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferenta, bez odsetek, na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
18. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia po wskazaniu ważnej przyczyny.
19. Syndyk dokona obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przetargu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoznania ofert oraz w prasie i co najmniej na 3 portalach internetowych;


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków