Syndyk sprzeda nieruchomość w ramach przetargu oraz ruchomości z wolnej ręki • Cena: 401 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Krzysztofa Kostrzewy (PESEL 730122005299 ) , zamieszkałego w Olszewnicy Starej , w sprawie o sygn. akt X GUp 157/16 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Olszewnicy Starej przy ul. Wiejskiej 90B, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 93/4, obrębu 12 Olszewnica Stara , o powierzchni 1235 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1L/00030406/8, za kwotę nie niższą niż 401.000,00 zł ( słownie: czterysta jeden tysięcy złotych)
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2017 roku , do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opisanej ,, Przetarg na zakup nieruchomości WA1L/00030406/8 – sygn.akt X GUp 157/16),,. Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium , w wysokości 40.100,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy sto złotych ) na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2017 roku. Termin otwarcia ofert w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa wyznaczony został na dzień 1 luty 2017 roku .
Jednocześnie za zgodą Sędziego Komisarza syndyk sprzedaje wchodzące w skład masy upadłości ruchomości, stanowiące wyposażenie mieszkania- lodówka , kuchenka , hydrofor i inn.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości oraz regulamin sprzedaży ruchomości wraz ze szczegółowym wykazem , dostępne w Kancelarii Syndyka w Warszawie ul. Szpitala 6/8 oraz w Poznaniu ul. Mickiewicza 19.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków